Kosten

Kosten

Kosten

Onderwijs moet voor iedereen toegankelijk zijn. Daarom betaalt de overheid het overgrote deel van de kosten van het onderwijs in Nederland. De rest betalen leerlingen of hun ouders. De hoogte van de schoolkosten varieert per leerjaar (denk aan de pakketkeuze) en wordt vastgesteld in over­leg met de medezeggenschapsraad.
Schoolkosten zijn kosten die samenhangen met school en onderwijs maar niet wettelijk zijn vastgelegd en niet door de rijksoverheid aan de scholen worden betaald. Onder schoolkosten vallen de overige schoolkosten of verstrekkingen, de kosten voor activiteitenweken en de ouderbijdrage.

Boeken

Sinds 2008 stelt de overheid de leerboeken gratis ter beschikking aan de leerlingen. De scholen zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling en ontvangen hiervoor jaarlijks een bedrag.

Onder de gratis te verstrekken leermid­delen vallen nadrukkelijk niet: atlassen, woorden­boeken, een agenda, computer of laptop, rekenmachine, sportkleding, gereedschap e.d.

Niet wettelijk verplichte ouderbijdrage

Bijna alle scholen vragen aan alle ouders/ verzorgers van de leerlingen jaarlijks een vrijwillige ouderbijdrage. Dit bedrag wordt besteed aan middelen die niet door de overheid vergoed worden, maar erg belangrijk zijn voor de leerlingen. Het gaat om zaken die niet tot het gewone lesprogramma behoren, maar die te maken hebben met het profiel van de school, datgene waarin de school zich onderscheidt. Hieronder vallen bijvoorbeeld:
•  ondersteuning culturele en identiteitsactiviteiten;
•  mediatheek/informatievoorziening;
•  introductieactiviteiten;
•  sportevenementen voor alle leerlingen;
•  ouder- en medezeggenschapsraden;
•  zorg- en hulpverlening.

Het bedrag dat in rekening wordt gebracht is vastgesteld in overleg met en na instemming van de medezeggenschapsraad.

Overige schoolkosten of verstrekkingen

Om het onderwijs te kunnen volgen, heeft de leerling naast boeken ook andere middelen nodig. Bijvoorbeeld een kopieerpas of het gebruik van een locker. Deze middelen worden niet (altijd) door de school verstrekt. Wel kunnen ze via de school worden gekocht/gehuurd. Soms is het praktischer (en voor de ouders voordeliger) dat de school bepaalde zaken centraal inkoopt en verstrekt of uitleent aan de leerlingen. Zoals:
•  het materiaal voor beeldende vakken (tekenen en handvaardigheid), techniek e.d.
•  software

wolkes-download

wolkes-opendagen

wolkes-checklist